Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης θα έχει 3 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (physicaleducation.phed.auth.gr)

Κατεύθυνση 1η : Εκπαιδευτικά μοντέλα Φυσικής Αγωγής

Κατεύθυνση 2η : Προσαρμοσμένη / Ειδική Φυσική Αγωγή

ΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (humanperformance.phed.auth.gr)

Κατεύθυνση 1η : Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

Κατεύθυνση 2η : Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση

ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (sportmanagement.phed.auth.gr)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ υποβάλλεται μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που είναι:

1.α) Πτυχίο βασικών σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός.

   β) Πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας.

   γ) 2 Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (μόνο για τα 2 πρώτα ΠΜΣ)

2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.

4. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων.

5. Δικαιολογητικά προφορικών, ή και αναρτημένων ανακοινώσεων.

6. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

7. Άλλα Πτυχία.

8. Διδακτορικός, ή μεταπτυχιακός τίτλος.

9. Εξαιρετική αθλητική διάκριση (μόνο για την κατεύθυνση «Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης»).

 

Τα δικαιολογητικά 1.α , 1.β και 1.γ (το 1.γ μόνο για τα 2 πρώτα ΠΜΣ) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του/της υποψηφίου-ας. Τα υπόλοιπα, (Αρ. 2 - 9) αν υπάρχουν, ενισχύουν την υποψηφιότητά.

Τέλη Φοίτησης          

Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται:

 1. ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : στο ποσό των 2.500,00€.
 2. ΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ : στο ποσό των 2.500,00€.
 3. ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : στο ποσό των 2.400,00€.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, πριν τις δηλώσεις μαθημάτων (€ 800,00 για το 1ο εξάμηνο φοίτησης, € 800,00 για το 2ο εξάμηνο φοίτησης και € 900,00 για το 3ο εξάμηνο φοίτησης στα ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ και € 800,00 για το 3ο εξάμηνο φοίτησης στο ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) , με κατάθεση σε λογαριασμό τράπεζας. Η καταβολή των διδάκτρων για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να γίνει πριν από τη διαδικασία δήλωσης επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος . Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. για τη  λήψη Δ.Μ.Σ.

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 3 (τρία) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα έξι (6) εξάμηνα. Η ΣΕ είναι υπεύθυνη να εξετάζει αιτήσεις για την επιμήκυνση του χρόνου αυτού σε ειδικές περιπτώσεις.

Κάθε εξάμηνο θα έχει 3 μαθήματα και κάθε μάθημα 13 διαλέξεις. Οι διαλέξεις θα γίνουν σε τρία τριήμερα (Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή) και 4 μαθήματα εξ΄αποστάσεως. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

 

 

 

Δ.Π.Μ.Σ.  “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία”

Οι τίτλοι που απονέμονται από το Δ.Π.Μ.Σ. είναι: “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης” (Μ.Δ.Ε.) στην “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία” στις κατευθύνσεις:

 • Άσκηση και υγεία
 • Σχολική φυσική αγωγή
 • Προπονητική αθλημάτων
 • Προσαρμοσμένη/Eιδική Φυσική Αγωγή.

Σκοπός του είναι:

 • Η δημιουργία υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης.
 • Η παραγωγή καταρτισμένων στελεχών σε τέσσερις διαφορετικές γνωστικές κατευθύνσεις.
 • Η συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού.
 • Η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εκπαίδευση  του επιστημονικού  και ερευνητικού προσωπικού.
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ελλάδας, μέσα από ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. διατμηματικά ερευνητικά προγράμματα, κοινά προγράμματα σπουδών κ.λ.π.).
 • Προάγει την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού (π.χ. διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έρευνα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών, ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.).

http://igrad.phed.auth.gr/