ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΦΑΑ ΤΟΥ ΑΠΘ