ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΦΑΑ ΤΟΥ ΑΠΘ