Μεταπτυχιακές Σπουδές

μεταπτυχιακές σπουδές:

Δ.Π.Μ.Σ.  “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία”

Οι τίτλοι που απονέμονται από το Δ.Π.Μ.Σ. είναι: “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης” (Μ.Δ.Ε.) στην “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία” στις κατευθύνσεις:

  • Άσκηση και υγεία
  • Σχολική φυσική αγωγή
  • Προπονητική αθλημάτων
  • Προσαρμοσμένη/Eιδική Φυσική Αγωγή.

Σκοπός του είναι:

  • Η δημιουργία υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης.
  • Η παραγωγή καταρτισμένων στελεχών σε τέσσερις διαφορετικές γνωστικές κατευθύνσεις.
  • Η συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού.
  • Η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εκπαίδευση  του επιστημονικού  και ερευνητικού προσωπικού.
  • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ελλάδας, μέσα από ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. διατμηματικά ερευνητικά προγράμματα, κοινά προγράμματα σπουδών κ.λ.π.).
  • Προάγει την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού (π.χ. διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έρευνα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών, ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.).

http://igrad.phed.auth.gr/